Dom cigár

english version »

« Hlavná stránka
Počet položiek: 0
Suma: 0 €

Registrácia

Nakoľko neregistrovaným uživateľom nie je zo zákona dovolené zobrazovať informácie o tabakových výrobkoch, registrácia je povinná pre nových zákazníkov. V prípade, že ste sa už zaregistrovali,
prosím prihláste sa tu.

Aby bola registrácia úspešná je potrebné vyplniť registračný formulár, uviesť všetky povinné osobné a kontaktné údaje. Zároveň vašou registráciou súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti a tiež so spracovaním osobných údajov.

Po vyplnení registrácie bude vaša žiadosť zaslaná do našej spoločnosti. Žiadosť spracujeme a následne dostanete potvrdzovací email, že vaše konto bolo aktivované. Spracovanie žiadosti môže trvať najviac jeden pracovný deň. Po obdržaní potvrdzovacieho emailu môžete nakupovať.

Zvolte si svoje prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje budete môcť použiť pri nasledujúcich návštevách nášho internetového obchodu.

Prihlasovacie údaje

Zvolte si prihlasovacie meno:*  
Zvolte si heslo:*  

Fakturačné informácie (zároveň slúžia aj ako adresa dodania)

Názov firmy:*  
IČO:*  
DIČ:  
IČ DPH:  
Dátum narodenia:*  
Priezvisko:*  
Meno:*  
Telefón:*  
E-mail:*  
Ulica:*  
Mesto:*  
PSČ:*  

Dodaciu adresu môžete pri ktoromkoľvek nákupe zmeniť


Ak si želáte dostávať aktuálne informácie o našich špeciálnych akciách a ponukách
prihláste sa do našeho newsletteru

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi MY & MI s.r.o., Stará Vajnorská 3A, 083 04 Bratislava, IČO: 31345671 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: poskytnutia zliav a výhod pre fyzické osoby - verných zákazníkov, a to v rozsahu:

  • meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo,

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 1 rok od ukončenia členstva. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

  • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu domcigar@domcigar.sk,
  • telefonicky +421 2 206 209 01 alebo
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. emailová adresa: domcigar@domcigar.sk

* povinné údaje